Política de Privacidade

Política de protección de datos

En cumprimento do disposto na Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), cuio obxecto é garantir e protexer, no que concerne ao tratamento dos datos personais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, informámoslles de que:

1. Os datos de carácter persoal recollidos na web inclúense en ficheiros protexidos e con acceso exclusivo. Na súa calidade de propietario, o responsable destos ficheiros é o Concello de Toques, con domicilio social en Lugar de Souto, 15805 – Toques, A Coruña.

2. O Concello de Toques conta coa autorización expresa para a publicación destos datos. Asimesmo, garantiza a seguridade dos mesmos co fin de evitar a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado. Para iso adotáronse as medidas técnicas e organizativas necesarias.

3. O interesado poderá, en todo momento, exercitar os dereitos reconñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destos dereitos poderá realizase a través do correo info@toques.es Tamén poden exercitarse estos dereitos nos termos que a normativa aplicable establece.

Deixa un comentario